Коалиция за климата – България (ККБ) изключи от редовете си консултантската фирма Денкщат България, считано от 11.11.2019 г. Решението бе взето с консенсус от всички останали членове след задълбочена, продължила месец дискусия.

Причина за това решение станаха множество публични изявления и публикации на управляващия директор на Денкщат България Боян Рашев, които по преценка на членовете на ККБ противоречат на целите и ценностите на Коалицията и подкопават политиките и усилията за преодоляване на климатичните промени в България, ЕС и по света.

Въпросните те́зи не отговарят нито на научния консенсус за предизвиканата от човешката дейност климатична криза и нейните мащаби и последствия, нито на моралните ценности и етични стандарти, които обединяват хората и организациите в ККБ.

Тези ценности и стандарти са залегнали във вътрешно нормативните документи на Коалицията, сред които: Правилата за работа с бизнеса и Принципите за превенция от грийнуошинг. Нарушаването им е основание за изключването на Денкщат от списъка на членовете на ККБ. В резултат, информацията за компанията ще бъде заличена от сайта и другите комуникационни канали и всички партньори на ККБ ще бъдат уведомени за изключването й и основанията за него.

Останалите служители на Денкщат, които са доказани професионалисти в сферата на управлението на околната среда и не отговарят за публичното поведение на управителя на фирмата Боян Рашев и излъчваните от него послания в обществото, могат да станат индивидуални членове на ККБ по действащата за това процедура.
Коалиция за климата – България представлява неформална, неюридическа платформа, обединяваща гласовете и интересите на над 50 български организации и експерти от неправителствения сектор, научните среди, бизнеса и медиите, обединени за съвместна работа за справянето с антропогенните причини водещи до изменението на климата.

Всички ние работим заедно за реагиране и формиране на политиките за намаляване на негативните въздействия и адаптация от заплахите на промените в климата, обединени от множеството доказателства и убедени от научния консенсус.