Links

Полезни връзки към институции и организации, които работят по проблемите на климатичните промени

Български:

Институт по хидрология и метеорология към БАН;
Министерството на околната среда и водите;
Изпълнителна агенция по околна среда;
Коалиция за климата – България;
Екологично сдружение За Земята.

Международни:

Главна дирекция Климат към Европейската комисия;
Главна дирекция Енергетика към Европейската комисия;
Главна дирекция Околна среда към Европейската комисия;
Пътна карта на Европейската комисия до 2050 г. зa развитие на сектор енергетика;
Пътна карта на Европейската комисия до 2050 г. за преход към нисковъглеродна икономика;
Европейска агенция по околната среда – база данни;
ООН рамкова конвенция за климата;
Междуправителствената експертна група по изменение на климата към ООН;
WWF Climate change;
База данни на NASA за температурните изменения;
Визуализация на NASA за температурните изменения през последния век и половина.

About us

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Skip to toolbar