Искаме ли въглища още 60 години ?

Позицията на WWF е базирана основно на сгрешения подход за съставянето на Плана и недостатъчната му пълнота. По-конкретно не се спазени изискванията на Директивата за стратегическа екологична оценка. Планът предвижда 44% увеличение на ползването на биомасата за отопление като ВЕИ. Прави заявка, че ще ползваме въглища поне още 60 години, както и видимо посочва намаляване на дела на ВЕИ до 2030 г. в енергийния микс.  
Освен WWF, редица други организации – членове на Коалиция за климата, но не само, изпратиха техните становища изразяващи несъгласие и сериозни експертни позиции, за предложения първи вариант на този важен стратегически документ, касаещ цялата страна през следващото десетилетие.
Организациите представляващи Коалиция за климата са изпратили своите позиции и до Европейската комисия и ще търсят пряко взаимодействие с всички власти, за да подобрят Плана и да го направят актуален и релевантен към неговите цели, а именно как да успеем да декарбонизираме икономиката на България, започвайки от Сектор енергетика през следващото десетилетие.