Естествените процеси се нуждаят от енергия, за да поддържат живота. Човешката цивилизация е увеличила над двадесет пъти енергийните си нужди само за последните 125 години – период, характеризиращ се с индустриализация и свръхтехнологизация, базирана на изкопаеми горива.

За същия период населението на Земята е нараснало едва 4 пъти. От 1751 г. до сега въглеродният диоксид отделян в земната атмосфера под формата на емисии от горивни инсталации, е около 365 млрд. т (от изкопаеми горива и цимент), като половината от тези емисии са отделени след 1980 г. След началото на индустриализацията и в условия на линейна икономика въглищната индустрия е в основата на останалите икономически сектори, пoради доставяната енергия.

След откриването на парната турбина енергетиката преминава в стремителен ръст – нуждата от електричество и изкопаеми горива развива инфраструктура, свързани сектори, продукти и услуги, които достигат лесно до дома на консуматора. Избраната посока на развитие на енергетиката обаче, не предполага гъвкавост на системата, а вместо това – по-висока мощност на отделните нейни елементи. Това, индиректно, е и причина за огромните загуби в преноса на електроенергия на стотици километри от мястото на производство – това допълнително намалява и без това ниската ефективност на превръщането на един тип енергия в друг и е свързано с отделянето на неразумни количества серни, азотни и въглеродни оксиди в атмосферата.

Енергетиката на 21-ви век, стъпила върху техническото съвършенство на горивните котли и класическата парна турбина, захранва с енергия консумативното общество. Отделяният от изгарянето на изкопаеми горива въглероден диоксид за последните 125 години глобално е нараснал над 24 пъти, а концентрацията му в първата седмица на 2015 г. за първи път премина над 400 ppm (частици на милион).

Увеличената концентрация на различни парникови газове в атмосферата предизвиква изместване в равновесието на климатичната система на планетата – зачестяват екстремните метеорологични явления и намаляват сезонните нюанси; необратимо се изменят хабитати и се констатира колосална загуба на биоразнообразие.

Пълният текст на доклада