Регламентът изисква от операторите на газ и нефт в ЕС, но и тези осъществяващи внос в ЕС, да предприемат всички възможни мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на емисиите на метан.

Регламентът представлява важна стъпка в прилагането на Европейската зелена сделка и плана REPowerEU. И макар да не е изцяло задоволителен, новата мярка показва и решимостта на Европа да се справи с вредните емисии у дома и в международен план.

Индустрията за изкопаемите горива  в Европа ще бъде задължена да измерва, наблюдава, докладва и проверява своите емисии на метан в съответствие с най-високите стандарти за мониторинг и да предприема действия за тяхното намаляване. Новото законодателство изисква от операторите на газ, нефт и въглища в ЕС да спрат рутинното изпускане и “факелно” изгаряне на газ, като то ще може да бъде допустимо само в извънредни ситуации, технически неизправности или когато е необходимо от съображения за безопасност.

По-голямата част от емисиите на метан, свързани с потребяваната в ЕС енергия от изкопаеми горива, възникват извън ЕС. Затова регламентът постепенно ще въведе по-строги изисквания, за да се гарантира, че износителите постепенно прилагат същите задължения за наблюдение, докладване и проверка като операторите от ЕС. 

От 2025 г. нататък вносителите на суров нефт, газ и въглища в ЕС ще трябва да докладват относно годишните емисии на метан. От януари 2027 г. регламентът изисква новите договори за внос на нефт, газ и въглища да могат да бъдат сключвани само ако износителите прилагат същите задължения за мониторинг, докладване и проверка, както за производителите от ЕС.

От държавите — членки на ЕС, ще се изисква да събират данни и информация относно емисиите на метан, докладвани от операторите и вносителите от ЕС, и да ги предоставят на Комисията и на обществеността. Новите правила изискват от Комисията да въведе инструмент за мониторинг на глобалните емитенти на метан, за да предоставя информация, въз основа на сателитни данни, за мащаба, разпространението и местоположението на източници с големи емисии на метан, намиращи се в рамките на или извън ЕС.

Комисията също така ще създаде механизъм за бързо предупреждение за събития със „свръхемисии“, а именно инциденти, при които съоръжения, оборудване или инфраструктура отделят много високи нива на метан. Механизмът ще действа като система за ранно предупреждение за откриване на свръхемисионни събития и за предупреждаване на ЕС или извън ЕС, за да бъдат предприети действия за тяхното спиране или предотвратяване.

Увеличаването на прозрачността по отношение на вноса на енергия от изкопаеми горива в ЕС ще бъде от ключово значение за стимулиране на по-широкото възприемане на решения за намаляване на емисиите на метан по света в съответствие с целите на ЕС за насочване на екологичния преход в световен мащаб.The post ЕС прие регламент за ограничаване на емисиите на метан от енергийния сектор в Европа и света appeared first on За Земята.