Приемането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници е дълго отлагана стъпка, която България е задължена да направи, не само за да могат да се усвоят средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, но и защото страната ни трябва да спре наказателната процедура на Европейската комисия, заради забавянето с две години на Директивата за енергия от възобновяеми източници. 

Център МИР и соларната система, снимани от въздуха
Социален център МИР и соларната му система, снимани от въздуха
© Greenpeace/ Story Films Bulgaria

В началото на 2023 г. Министерството на енергетиката (МЕ) представи законопроект, но краткият живот на 48-ото Народно събрание не позволи той да стигне до обсъждане дори в ресорната комисия. Още на пръв поглед прави впечатление, че предложеният текст е взет дословно от европейската директива, но липсва методика за адаптирането ѝ към българската действителност. Този подход ни навежда на мисълта, че законът, в сегашния си вид, има за цел само да изпълни ангажимента ни към Европейския съюз, но не и да създаде осезаема промяна, която да снеме бремето на високите цени на енергията от потребителите или да предотврати възможностите за потенциални злопупотреби.

Сред сериозните пропуски, които забелязахме в предложените от МЕ текстове, силно впечатление прави липсата на възможност отделните граждани, семействата и малкият бизнес сами да произвеждат енергия за лична консумация с възможност за продажба на излишъците. 

Стимулирането на произвеждащите потребители (т.нар. просюмъри) и енергийните общности е важно, за да се гарантира правото на хората да произвеждат електричество за собствени нужди и по този начин да намалят сметките си. По този начин законът би помогнал на хората сами да контролират разходите си за енергия, а същевременно страната ни ще се доближи до целите за опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост.

Соларни панели във футболен клуб, част от енергийна общност в Амстердам
© Крис Димитров / „Грийнпийс“ – България

Именно по тази причина още през 2022 г. „Грийнпийс“ – България обедини усилията си с инициативата „Зелени закони“ и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Варна (ОЦОСУР) за разработването на списък със законови предложения, които да конкретизират задачите и отговорностите на институциите и да снемат административната тежест от крайния потребител. Облекчаването на процедурите по приъединяване към електрическата мрежа и възможностите за финансово подпомагане, заложени в законовото ни предложение, дават адекватно решение за справянето с енергийната бедност в страната и предодвратяват нуждата от закупуване на все по-скъпо струващи твърди горива. Тук можете да прочетете настоящия Закон за енергията от възобновяеми източници с отбелязани в червено предложения за промени.

Внасяне в Народното събрание предложенията за законови промени, които ще дадат и на нас българите право да се сдружаваме в енергийни общности, 2022 г.
© „Грийнпийс“ – България

Сред промените, за които настояваме са:

  • Насърчаване  производството на електроенергия от ВЕИ, произведена в бита и в енергийни общности с възможност за продажбата на излишъците. Отпадане на множеството административни стъпки чрез пряк обмен на документи между институциите.
  • Облекчени процедури и ясни срокове за присъединяване към мрежата на произвеждащите битови потребители и енергийните общности. 
  • Нетно отчитане с един електромер за енергията, която „произвеждащият потребител“ купува и за тази, която продава към мрежата.
  • Нормативни гаранции, че крайните потребители на енергия ще запазят правата си като такива спрямо мрежовите оператори и доставчиците на енергия, без да бъдат дискриминирани.

Как можеш да помогнеш?

Колаж от снимки, направени по време на инсталация на слънчеви панели.
©

Предстои енергийната комисия в парламента да разгледа и приеме финалната версия на Закона за енергията от възобновяеми източници. Ако искаш депутатите да защитят интересите на българските граждани и да подсигурят правото им на енергийна независимост, попълни тази форма. Така всеки един от членовете на енергийната комисия ще получи гражданската ти позиция.