Коалиция за климата – България внесе становище за минната стратегия до 2030 г.

Коалиция за климата смята, че развитието на минна стратегия за България е важен стратегически документ. Той обаче преди всичко трябва да е съобразен с общите стратегически документи и цели на Европейския съюз, а също и с функционирането и бъдещата насока за устойчиво, икономическо, енергийно и ресурсно-ефективно развитие на България и света.

За съжаление това не се вижда и не се отчита в предложения документ и съпътстващите го приложения, които предстоят да бъдат разгледани и на обществено обсъждане на 29.11.2012г.

В най-голяма степен стратегията залага на бурно развитие на миннодобивния сектор до 2030 г, съчетано с искане за сериозна държавна подкрепа и справяне с конкуренцията от секторите земеползване, горско стопанство, туризъм. Проблем за минния сектор се явяват екологичната мрежа  Натура 2000 и екологичния НПО сектор, които затрудняват този бизнес с допълнителни изисквания с екологична насоченост или спиране на цели проекти.

От коалицията смятаме че някои от посочените ресурси в стратегията представляват стратегически суровини, ключови за функционирането на националната ни икономика, но повечето не са такива и техния обсег и използване трябва да бъде прецизиран в контекст на дългосрочно ползване на природните ресурси и от следващите поколения. За съжаление в предложената стратегия, както е нормално за България, няма и оценка полза-разходи-щети на този сектор. Най-общо казано, в стратегията не са остойностени негативните ефекти на миннодобивния сектор върху страната случили се досега, в частност околната страна и гражданите, и също оценка липсва за бъдещи екологични проблеми, ако заложения план за действие в стратегията се изпълни.

Цялото становище в детайли може да прочете ТУК