За нас

Коалицията за климата – България е неформална платформа създадена през 2005 г. Пряк повод за нейното създаване е инициативата на гражданска неформална група за отбелязване на „Глобалният ден на действие за климата” в България (част от Global Climate Campaign).

В Коалицията се обединяват нестопански и стопански организации, индивидуални членове, хора, работещи или активни в сферата на намаляване и предотвратяване на промените на климата по света, причинени от човешка дейност. ККБ е място за съвместяване усилията на членовете й в застъпнически, образователни, научни, търговски и обществено информационни дейности в различни сфери, целящи намаляване антропогенните промени в климата.

Коалицията провежда застъпнически и информационни кампании в България по проблемите с изменението на климата и взема участие в международни прояви, кампании и инициативи. Представители на ККБ и нейните организации-членове участват в редица форуми като ежегодните срещи за обсъждане на напредъка по въпросите на изменението на климата, организирани към Рамковата конвенция за климата на ООН (UNFCCC).

На институционално равнище Коалицията работи за изготвяне на предложения и становища по планове, стратегии и закони, свързани пряко или косвено с изменението на климата. Нейни представители участват в междуведомствени работни групи и граждански съвети, работещи на национално и международно ниво.

Коалиция за климата – България е отворена за нови участници, споделящи нейните основни възгледи и принципи.

За да станете член на Коалицията трябва да изразите съгласието си с основните принципи, обединяващи коалицията, изразени в настоящия Меморандум за сътрудничество.

Повече за нас може да разберете от презентация на тема: Коалиция за климата – България.

Пишете ни за повече информация.

За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти