Връзки

Полезни връзки към институции и организации, които работят по проблемите на климатичните промени

Български

Институт по хидрология и метеорология към БАН
Министерството на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда
Коалиция за климата – България
Екологично сдружение За Земята

Международни

Главна дирекция Климат към Европейската комисия
Главна дирекция Енергетика към Европейската комисия
Главна дирекция Околна среда към Европейската комисия
Пътна карта на Европейската комисия до 2050 г. зa развитие на сектор енергетика
Пътна карта на Европейската комисия до 2050 г. за преход към нисковъглеродна икономика
Европейска агенция по околната среда – база данни
ООН рамкова конвенция за климата
Междуправителствената експертна група по изменение на климата към ООН
WWF Climate change
База данни на NASA за температурните изменения
Визуализация на NASA за температурните изменения през последния век и половина

За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти