Коалиция за климата – България представя практически указания как всеки може да се постави соларни инсталации вкъщи

Съобщение за медиите – 18-ти май, 2016 г.
Въпреки сериозните затруднения, пред които се изправят желаещите да постигнат енергийна независимост, има и такива, които успешно се справят с нелеката задача. Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) разработи и описа подробен дневник-пътеводител за стъпките и процедурите, през които е минал, за да може успешно да инсталира малка 1-киловатова соларна инсталация на апартамента си в гр. Каспичан.

Изминаването на целия път е отнело малко повече от 2 години, килограми хартия и безброй ходения до различни институция, но Илиян е оптимист. „Въпреки описаните трудности, все пак инвестицията си заслужава. Тя се възстановява, като периодът за възвръщането намалява. Средствата, инвестирани във фотоволтаични централи, носят по-добра доходност, отколкото да се внесат в банка и самото инсталиране на фотоволтаици води до подобрение на ел. системата за домакинствата – например намалява вероятността за токов удар“, споделя Илиян Илиев.

Инсталиране на соларни панели

Производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от домакинствата, публичния сектор и малките бизнеси има несъмнени перспективи за развитие. Малките ВЕИ инсталации предлагат значителните ползи за енергийната система, обществото и околната среда, но действащото законодателство не насърчава производството и потреблението на подобна енергия на местно ниво.

Големият брой регулаторни режими и административни изисквания, с които малките производителите на електрическа енергия от ВЕИ трябва да се съобразяват, не води до развитие на децентрализираното производство на енергия.

„Соларните инсталации не само могат да ни направят независими от енергийната система – те не отделят фини прахови частици. Замърсяването на въздуха в градовете ни е огромен проблем. Горенето на въглища за битово отопление е практика, която трябва да остане в миналото. Затова и настояваме за политики, които да насърчат прилагането на соларни енергийни решения в домакинствата“, коментира Теодора Стоянова от „Грийнпийс“-България.

Дневникът-пътеводител е придружен от подробен „Анализ на правната рамка относно процедурите, свързани с проектирането и експлоатацията на фотоволтаичните инсталации в публичния сектор и домакинствата“, изготвен от адвокат Александър Асенов и Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР).

Изготвеният анализ на законодателната и регулаторна рамка е първата стъпка за започване на диалог между отговорните институции, от които зависи облекчаването на режимите за малките ВЕИ инсталации. В същото време, Дневникът-пътеводител има за цел да покаже на хората, че поставянето на ВЕИ инсталации в дома е възможно. Следвайки и надграждайки опита на Илиян Илиев, хората, които желаят да бъдат производители на енергия и да намалят енергийната си зависимост, могат да го направят.

Дневникът и подробна информация за предлаганите промени и препоръки за подобряване на законодателната рамка, можете да намерите в „Енергия от покрива“ на страницата на „Грийнпийс“-България в интернет

Анализът на правната рамка можете да видите тук

Повече за дейността на Коалиция за климата в Приложение 1.

За повече информация:

Теодора Стоянова,
„Грийнпийс“-България
0889 521550, teodora.stoyanova@greenpeace.org

Илиян Илиев,
Обществен център за околна среда и
устойчиво развитие (ОЦОСУР)
0887 351141, iliyan.ivanov.iliev@gmail.com

Приложение 1

Допълнителна информация за Коалиция за климата

Коалиция за климата – България, обединява над 30 юридически лица от неправителствения сектор, браншови организации, медии, както и повече от 20 експерти основно от научните и университетските среди: https://climatebg.org/about/members

Към “Коалиция за климата – България” вече се присъединиха организациите:
Блулинк Информационна мрежа, Екологично сдружение „За Земята“, Информационен и учебен център по екология, Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права”, Сдружение „Агролинк“, Сдружение „Природа назаем“, Фондация “Деметра”, WWF Световен фонд за дивата природа – България, Приятели на земята – България, Регионален екологичен център – София, Институт за Зелена Политика, Народно читалище „Бъдеще сега”, Сдружение „Велоеволюция“, „Млади зелени“, Фондация „Оранжева луна”, Университетски клуб UNECO, Списание 8, Горичка: зеленият сайт, Червената къща – Център за култура и дебат, Фондация „Европейски екологичен фестивал”, Greenpeace-България, представители на академични среди, бизнеса, Институт за нулево енергийни сгради, Българска соларна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, и др.
Коалиция за климата – България се подпомага с проект “Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg и изпълняван от WWF. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от WWF и Коалиция за климата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.