Анализът на различните оперативни програми, извършен от ККБ, ясно показва, че климатичните промени имат висок приоритет от гледа точка на очаквани резултати от страна на ЕК. Индикативна таблица с наличните бюджети за справяне с проблема, отразява и разбирането на ККБ за нуждите от правилно насочване на европейските средства, за да можем устойчиво да направим преход към нисковъглеродна икономика, сега и на допустима цена.

Надеждите и посоката на влияние на всички нас, определено ще бъдат в тази посока, да се подпомагат от една страна бенефициентите за конкретни “климатични” елементи в техните проекти, и от друга, да се работи неотлъчно с ресорните структри и институции, за да разясняват важността на включване на мерки и дейности по проекти на техните бенефициенти, за справяне с изменението на климата.