„Грийнпийс“ – България, заедно с WWF България и Екологично сдружение „За Земята“, изпрати коментари и предложения по проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие, представен на 17 ноември 2023 г. Представители на трите неправителствени организации са членове на Комисията за енергиен преход (КЕП) към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС) и в това свое качество участват в новосформираната работна група по проекта за Стратегия.

В позицията си обръщаме внимание, че проектът на Стратегията е изготвен и предложен в изключително кратки срокове, поради уличен натиск, довел до поемането на ангажимент от страна на Министерство на енергетиката и правителството за изготвяне на проекта в рамките на месец ноември 2023 г. Това затруднява както експертите на Министерство на енергетиката, така и заинтересованите страни да участват конструктивно в ускорения процес на консултация на проекта. Считаме, че този процес не трябва да бъде финализиран в рамките на месеца, както и до края на 2023 г. 

Припомняме, че проектът на Стратегия трябва да бъде в съответствие с актуализирания Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) и със задаващата се актуализация към 2025 г. на Дългосрочната стратегия за смекчаване изменението на климата (LTS), както и изготвената от КЕП Пътна карта за климатична неутралност.

Отчитаме като позитивно изразеното желание на Министерство на енергетиката да подложи проекта на задълбочено обсъждане. За тази цел препоръчваме да се спазва нормативно-определения срок от 30 дни. Междувременно, трябва да стартира процеса по изготвяне на Екологична оценка и Оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по Натура 2000.

Препоръчваме и да бъде организирана широка комуникационна кампания, която да ангажира обществеността относно алтернативите, ползите и възможностите за справедлив енергиен преход и реална климатична неутралност на българската енергетика и други икономически сектори. Комуникационната кампания следва да информира обществото и по въпроса какви са рисковете и загубите за България от продължаващо отлагане на енергийния преход.

Пълният текст на позицията с всички конкретни предложения можете да видите тук.