Хабитат България

Становище по публикуван на 13.06.2024 г. за обществени консултации актуализиран Интегриран национален план „Енергетиката и климат“ (ИНПЕК)

Хабитат България работи за ликвидиране на жилищната и енергийна бедност на домакинствата и предложенията, които внасяме към ИНПЕК са насочени главно към повишаване на тяхната роля в енергийния преход към климатична неутралност в рамките на планираните национални конкретни цели, политики и мерки. Ще си позволим обаче един общ коментар: Считаме, че към документ от 400 страници би следвало да има систематизирана информация, в която на базата на Таблица 1: „Цели на България до 2030 г.“, да бъдат показани конкретните цели…

Повече

Какво е приложението на геотермалната и слънчевата енергия в сградите с нулеви емисии?

Приносът на геотермалната и слънчева енергия трябва да се утрои до 2030 г., за да достигне Европа своите енергийни и климатични цели. От 1 януари 2028 г. всички нови сгради, притежавани от публични органи, трябва да са с нулеви емисии. От 1 януари 2030 г. изискването ще важи и за всички останали новопостроени сгради. Това са част от правилата на Директивата на ЕС относно енергийните характеристики на сградите от 2024 г. Съществуват различни варианти за постигане на тези цели, като…

Повече

Участват ли българските домакинства в енергийния преход към климатична неутралност?

Стабилната политика по обновяване на сградния фонд изисква редовно, а не програмно финансиране   Участват ли българските домакинства в енергийния преход към климатична неутралност и какви са конкретните стъпки, които се предприемат в тази посока от институциите в страната – по тези важни въпроси дискутираха експерти на събитие организирано от Хабитат България. Хабитат България работи за ускоряване на енергийното обновяване на жилищата и преодоляването на енергийната бедност на домакинствата, в рамките на новите климатични политики и механизми на ЕС за подкрепа. В…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.