Препоръки и насоки относно разработването и приемането на позицията на Република България за Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP21) от името на Коалиция за климата-България.

Коалиция за климата-България, обединяваща представители на заинтересовани страни от гражданския сектор, медиите, научните среди и бизнеса, изразяваме своите препоръки и насоки относно разработването и приемането на позицията на Република България за Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP21), която ще се проведе в началото на декември т.г. в Париж, Франция.

Ние като общност, загрижена и работеща за предприемане на важните и нужни в момента действия за реагиране на промените в климата у нас, смятаме че България трябва да заеме проактивна позиция относно формирането на дългосрочни цели и политики, както и да се ангажира за прилагането на конкретни мерки и действия в страната за смекчаване на последствията от негативните ефекти от промените в климата.

Страната ни може да се нареди сред държавите, които осъзнават и работят за преодоляване на рисковете, предизвикани от вече случващите се промени в климата, попадайки в един от най-уязвимите на тези промени географски региони. Това може да се случи като България подкрепи изработването и приемането на конкретни цели за преодоляване на зависимостта от изкопаемите горива и предприемане на подход за преминаване към 100% възобновяема енергия до 2050 г. В допълнение, смятаме за важно предварителното участие на широк кръг представители на обществеността в България при формирането, обсъждането и приемането на позициите на страната, свързани с изменението на климата, на европейски и международни форуми, в това число и срещите на ООН по Рамковата конвенция за изменение на климата.

Пълният текст на позицията на Коалиция за климата, България