По проект на Европейската комисия IFOAM-EU и партньори от 6 други страни, сред които и Фондация за околна среда и земеделие – България, разработиха стандарти за устойчивост за биогаз инсталации в биологични ферми.

Био биогаз инсталациите ползват основно остатъчни и отпадъчни продукти от биоземеделието, които преминават през контролирани процеси в биореактори. Един от продуктите на тези процеси е топлина, която се отделя при процеса на ферментация, и която може да бъде ползвана за отопление на фермата, обществени сгради или за сушилни.

Вторият продукт от процеса е газ, който може да бъде пречистван и ползван за гориво, или чрез когенерация да бъде превръщан в електричество и продаван на ЕРП-тата като зелена енергия с преференциална цена.
Третият продукт от биогаз инсталациите е биологичен компост, който има изключително добри качества и може да се ползва от биоземеделците за наторяване в най-удобния за това период от годината, или да се продава на пазара за конвенционални ферми, магазини за цветя и т.н.

Любопитен факт е, че първата биогаз инсталация е направена преди десетилетия в Германия именно от биоземделец, който е търсил начин за по-ефективно оползотворяване на остатъчните суровини от фермата си.

В естествената природа процесите по ферметация и гниене отделят метан в атмосферата, което поддържа естествения цикъл. Но поради антропогенната дейност и неекологични практики, селското стопанство в днешно време е сред основните сектори, които изхвърлят емисии в атмосферата. Биогаз инсталациите са както въглеродно неутрални технологии, така също и могат да произвеждат на локално ниво енергия за отопление, електричество и гориво за селскостопанските машини, с което да намалят драстично въглеродния отпечатък на фермата.

Днес в Европейският съюз вече има хиляди биогаз инсталации, а в България през последните години се изградиха първите 12 такива, като в процес на изграждане са още няколко.
Стандартите за устойчивост на био биогаз инсталациите, както подробен наръчник за производството, сборник с най-добри практики и най-ефективни инсталации, както и друга полезна информация можете да намерите тук, включително на български език.