В Коалиция за климата – България (ККБ) споделяме консенсуса в научните среди за климатичните промени в съвременната епоха като едно от най-големите предизвикателства за човешката цивилизация. Отчитайки фактите за проблеми и рискове, свързани с ефектите от промени на климата на територията на Република България през последните 10-20 години, подкрепяме включването ни като страна по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКОНИК) и действията за смекчаване на тези промени, предприети от България като страна-членка на Европейския съюз (ЕС).

ККБ има принципна проактивна позиция относно националната политика за климата, като работим за предприемането на навременни практически действия в Република България с цел максимално ограничаване на отрицателните ефекти от промените в климата, тъй като свързаните с тях все повече екстремни прояви на времето предизвикат далеч по-големи щети за хората, икономиката и околната среда от първоначално предвидените.

Пълният текст на: Придружаващо становище на Коалиция за климата – България относно изследване-анализ на разработването на Национална стратегия на България за адаптиране към промените в климата.