Документи

Коалиция за климата изготви жалба до Европейската комисия за погрешните данни от нац. статистически институт относно постигане целите на ВЕИ за 2020г.

Тази седмица ККБ финализира и изпрати жалба до ЕК, в която е описан проблемът с несъстоятелната информация за погрешно изчислената информация за достигане индикативните цели на България за ВЕИ за 2020г. Това което ККБ отчита, като основен недостатък на системата, е че страната ни е докладвала дървата за огрев като високоефективен енергиен възобновяем ресурс, като по този начин значително е повишила общия дял на ВЕИ сектора в междините индикативни цели към ЕК. От страна на ККБ, смятаме че това е…

Повече

Коалиция за климата изготви позиция и правно становище за премахване на субсидиите за въглищата

Малцина експерти в България са наясно с как точно субсидираме въглищния сектор у нас. Имено поради почти пълната липса на прозрачност, експертите от ККБ изготвиха ПОЗИЦИЯ и ПРАВЕН АНАЛИЗ по този проблем, опитвайки се насочат вниманието на ресорните институции, имащи отношението към този непопулярен, но много голям проблем. От ККБ настояваме за стартиране на наложителни промени в българското законодателство, за да може да отпаднат скритите субсидии за въглищата в България.

Повече

Становище и добри примери на Коалиция за климата за иновативни енергийни стратегии в ЕС

Анализът отразява разбирането на членовете на ККБ за нуждите от нова дългосрочна енергийна стратегия на сектор енергетика в България с обхват до 2050, в който видимо и ясно да има конкретен план за затварянето на остарелите мощности, базирани на изкопаеми горива.

Повече

Между 15 и 55% от средствата по различните оперативни програми, ще бъдат насочени за справяне с климатичните промени

Анализът на различните оперативни програми, извършен от ККБ, ясно показва, че климатичните промени имат висок приоритет от гледа точка на очаквани резултати от страна на ЕК. Индикативна таблица с наличните бюджети за справяне с проблема, отразява и разбирането на ККБ за нуждите от правилно насочване на европейските средства, за да можем устойчиво да направим преход към нисковъглеродна икономика, сега и на допустима цена. Надеждите и посоката на влияние на всички нас, определено ще бъдат в тази посока, да се подпомагат…

Повече

Позиция на Коалиция за климата относно нерегламентираното одобряване на минната стратегия на България до 2030г.

Коалиция за климата изготви ПОЗИЦИЯ и внесе ЖАЛБА  до Върховният съд, във връзка с взетото решение на Министерски съвет и прибързаното одобрение на Стратегията за развитие на минния сектор през есента на 2015г. Припомняме, че позициите на неправителствения сектор не бяха отразени в самата минна стратегия, както и че тя бе одобрена без да е минала процедура по екологична оценка, което е грубо нарушение на екологичното законодателство.

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти