Документи

Становище и добри примери на Коалиция за климата за иновативни енергийни стратегии в ЕС

Анализът отразява разбирането на членовете на ККБ за нуждите от нова дългосрочна енергийна стратегия на сектор енергетика в България с обхват до 2050, в който видимо и ясно да има конкретен план за затварянето на остарелите мощности, базирани на изкопаеми горива.

Повече

Между 15 и 55% от средствата по различните оперативни програми, ще бъдат насочени за справяне с климатичните промени

Анализът на различните оперативни програми, извършен от ККБ, ясно показва, че климатичните промени имат висок приоритет от гледа точка на очаквани резултати от страна на ЕК. Индикативна таблица с наличните бюджети за справяне с проблема, отразява и разбирането на ККБ за нуждите от правилно насочване на европейските средства, за да можем устойчиво да направим преход към нисковъглеродна икономика, сега и на допустима цена. Надеждите и посоката на влияние на всички нас, определено ще бъдат в тази посока, да се подпомагат…

Повече

Позиция на Коалиция за климата относно нерегламентираното одобряване на минната стратегия на България до 2030г.

Коалиция за климата изготви ПОЗИЦИЯ и внесе ЖАЛБА  до Върховният съд, във връзка с взетото решение на Министерски съвет и прибързаното одобрение на Стратегията за развитие на минния сектор през есента на 2015г. Припомняме, че позициите на неправителствения сектор не бяха отразени в самата минна стратегия, както и че тя бе одобрена без да е минала процедура по екологична оценка, което е грубо нарушение на екологичното законодателство.

Повече

Алтернативи за въгледобивните региони в България

Естествените процеси се нуждаят от енергия, за да поддържат живота. Човешката цивилизация е увеличила над двадесет пъти енергийните си нужди само за последните 125 години – период, характеризиращ се с индустриализация и свръхтехнологизация, базирана на изкопаеми горива.

Повече

Заровените тайни на въглищата

През последните три години „Грийнпийс“-България изследва, документира и представя публично вредите и последиците, които въглищният сектор нанася на здравето на хората и на околната среда. След като в предишни доклади се спряхме върху пагубното въздействие на добива и горенето на въглища върху качеството на атмосферния въздух и на водите, сега ще обърнем внимание на две добре „заровени“ последици от въглищната дейност.

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.